ច្បាប់នៃRoS KH Cup៖ ឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ ៥០ លានរៀល

powered by img img
ភាសាអង់គ្លេស

img

img
លេខ 4 ដល់ 8 2,000,000 រៀល
លេខ 9 ដល់ 14 1,000,000 រៀល
លេខ 15 ដល់ 16 500,000 រៀល

img